22 ژانویه ۱۳19

” بازدید شهردار منطقه یک شهرداری یزد از مجموعه گروه تک نیرو”

با توجه به ساخت و سازهای انجام شده در سایت گروه تک نیرو( سوله و اتاق فرمان شرکت تولید پراکنده، پارکینگ و انبار) و اعمال هزینه عوارض و صدور پروانه ساختمانی جهت این موارد از طرف شهرداری منطقه یک و طرح این هزینه‌ها در کمیسیون‌های مختلف شهرداری و به منظور هماهنگی و انجام مذاکرات در این خصوص و بنا به دعوت شرکت، سایت مجموعه تک نیرو و تولید پراکنده تک نیرو در مورخه 30/10/1397 مورد بازدید شهردار محترم منطقه یک جناب آقای مهندس سلمانی و گروه همراه قرار گرفت و جلسه‌ای در خصوص موضوعات فوق با مسئولین شرکت برگزار که در نهایت قول همکاری مساعد با شرکت و اعمال حداکثر بخشودگی‌های ممکن با توجه به تعاونی و تولیدی بودن از شهردار محترم منطقه یک اخذ گردید.