07 آگوست ۱۳19

” تمدید گواهینامه های صلاحیت ایمنی و صلاحیت پیمانکاری شرکت “

تمدید و صدور گواهینامه صلاحیت انجام فعالیت های پیمانکاری و پشتیبانی و تامین نیروی انسانی و نیز گواهینامه ایمنی توسط اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی جهت شرکت به مدت دو سال