28 نوامبر ۱۳18

” صحبتهای مدیرعامل شرکت تک نیرو در مجله ستبران”

گزارش نشریه داخلی سندیکای صنعت برق (ستبران) از صحبت های آقای حمیدرضا صالحی مدیرعامل شرکت تک نیرو در خصوص مهمترین چالش های پیش روی شرکتهای فعال در خوزه انرژی تجدیدپذیر